Whistleblowing / ochrana oznamovatelů

Vnitřní oznamovací systém společnosti ANTARES a.s.

 
Máte podezření, že v souvislosti s činností společnosti ANTARES a.s.
-           byl spáchán trestný čin,
-           byl spáchán přestupek, za který je možno uložit pokutu s horní hranicí min. 100.000,- Kč,
-           byl porušen zákon o ochraně oznamovatelů nebo
-           byl porušen jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech uvedených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů (např. v oblasti daní, hospodářské soutěže, veřejných zakázek, ochrany spotřebitele, ochrany osobních údajů atp.).
 
Můžete nám to oznámit prostřednictvím našeho vnitřního oznamovacího systému, tj.
-           emailem na adresu: whistleblowing@antares.cz 
-           telefonicky na čísle +420 778 715 473
-           poštou na adresu:

          Ludovico Cosmi
          Whistleblowing manažer
          ANTARES a.s.
          Rybalkova 942/6
          120 00 Praha 2

-           po předchozí domluvě s etickým manažerem osobně
 
Oznámení bude přijímat výhradně whistleblowing manažer, který je příslušnou osobou ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů. Whistleblowing manažerem je pan Ludovico Cosmi.
 
Prosíme vezměte na vědomí, že chcete-li podat oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, je nutno tak učinit výhradně některým z výše uvedených způsobů. Oznámení podaná jiným způsobem nebudou považována za oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů a nebudeme se jimi zabývat, tzn. že neprovedeme šetření podle zákona.
 
Do oznámení uveďte Vaše jméno, příjmení a datum narození, případně jiné údaje, z nichž je možno dovodit Vaši totožnost. Oznámení bez těchto údajů (anonymní oznámení) nebudeme považovat za oznámení podle zákona a nebudeme se jím zabývat. Veškeré osobní údaje uvedené v oznámení budou zpracovány za účelem prošetření Vašeho oznámení a učinění případných navazujících kroků dle výsledku šetření. Zpracování osobních údajů proběhne v souladu s příslušnými právními předpisy.
 
Oznámení příjímáme pouze od níže uvedených osob;
-           zaměstnanci společnosti ANTARES a.s.,
-           členové orgánů společnosti ANTARES a.s.,
-           akcionáři společnosti ANTARES a.s.,
-           dobrovolníci působící ve společnosti ANTARES a.s.,
-           stážisti a praktikanti působící ve společnosti ANTARES a.s.
Od jiných osob oznámení nepřijímáme.
 
Důvodnost oznámení whistleblowing manažer důkladně prošetří na základě stanovených vnitřních postupů. O výsledku šetření Vás vyrozumíme. Pokud nechcete, abychom Vás vyrozuměli, prosíme uveďte to výslovně do oznámení (v takovém případě Vás nebudeme vyrozumívat ani o přijetí oznámení ani o případném prodloužení lhůty ke sdělení výsledků šetření).
 
Do oznámení uvádějte pouze takové informace, o kterých máte oprávněné důvody se domnívat, že jsou pravdivé. V takovém případě máte právo na to, aby vůči Vám nebyla podniknuta žádná odvetná opatření za podané oznámení. Naopak v případě podání vědomě nepravdivého oznámení se na Vás taková ochrana nevztahuje a navíc se můžete dopustit přestupku nebo dokonce i trestného činu.
 
Máte právo podat oznámení také Ministerstvu spravedlnosti prostřednictvím jeho oznamovacího systému https://oznamovatel.justice.cz/ .