Zadávání a rušení objednávek

Objednávka Kupujícího musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 
a) specifikaci Kupujícího a Prodávajícího
b) jednoznačnou specifikaci zboží a jeho množství
c) místo dodání, pokud se liší od sídla Kupujícího
d) termín dodání
Prodávající potvrdí objednávku písemně do 48 hodin od jejího doručení. V případě odlišností platí údaje v potvrzení objednávky, která je současně smlouvou. Zrušení nebo změnu objednávky je možné provést do 3 pracovních dnů. Po tomto termínu je Prodávající oprávněn požadovat stornopoplatek do výše 50% z ceny zboží. 

Kvůli současnému rychlému růstu cen zejména u dopravců a našich dodavatelů může dojít mezi potvrzením objednávky a odesláním zboží k podstatnému zvýšení cen a našich nákladů na realizaci objednávky. Na tuto situaci musíme reagovat. Vždy se snažíme zachovat cenu dle potvrzení objednávky, ale může se stát, že bude nezbytné, abychom se před odesláním zboží domluvili na zvýšení ceny, nebo objednávku zrušili. Proto, vezměte, prosíme na vědomí, že součástí každé objednávky je níže uvedené ujednání.  


Prodávající má právo do okamžiku expedice zboží obnovit jednání o ceně zakázky. Po dobu trvání obnoveného jednání neběží dodací lhůta. Nedohodnou-li se Kupující a Prodávající na změně ceny, a to ani do 5 pracovních dnů od obnovení jednání, má Prodávající právo od smlouvy odstoupit, čímž se smlouva (objednávka) od počátku zruší. Dohodnou-li se, zašle Prodávající Kupujícímu nové potvrzení objednávky. Tím je potvrzena změna objednávky (smlouvy) a obnovuje se běh dodací lhůty. Dodá-li Prodávající zboží za novou cenu bez předchozí dohody a Kupující jej přijme, je uzavřena dohoda o nové ceně objednávky.

27. 4. 2022